معرفی

مشخصات فردی

احمد اکبری

نام - نام خانوادگی : احمد   اکبری

پست الکترونیکی : a_akbari@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : کشاورزی و منابع اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : اورگان آمریکا

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : استاد

پایه : 36

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1392-06-01

احمد اکبری
احمد اکبری

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    استاد
^